Dagsorden - Delegeret møde 2020


1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning, godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Vedtægtsændringer / Ændringer til DM
 Forslag om tilføjelse til DM regler:
"Brug af telefoner, kamaraer og andet IT-udstyr
Der må kun tages situationsbilleder af de aktiviteter, der er beskrevet her i programmet, dvs. spil, spillere og publikum, der ser på spillene, samt deltagelse i Delegeretmødet. Andre aktiviteter må ikke fotograferes. Se i øvrigt Ringsted Go Klubs privatlivspolitik,

Under spillet er det ikke tilladt at benytte hjælpemidler til at assistere med udvælgelsen af et træk, eller til at evaluere en brætposition. Herunder f.eks. AI, hjælp fra andre spillere eller bøger. Det er dog altid tilladt at få hjælp fra turneringsledelsen omkring regler.

Det er tilladt at benytte elektroniske hjælpemidler til f.eks. at nedskrive sit spil undervejs. I dette tilfælde er det ens eget ansvar at modstanderen har mulighed for at se skærm el. lign. undervejs, således at der ikke hersker tvivl om redskabets brug.

Ved overtrædelse af reglerne kan turneringskomitteen udmåle en passende straf, som kan rangere fra en advarsel, til udelukkelse af turneringen. Ved særlig grov overtrædelse, kan spilleren indstilles til udelukkelse fra DGF, efter afgørelse hos DGF's bestyrelse."
6. Næste DM
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor og suppleant
9. Evt.
9.1 : Forslag om indkøb af digitale ure til turneringsbrug i DGF. Da vi i 2020 har sparet 5.000 kr. ved ikke at have deltagere i WAGC og KPMC pga. COVID-19, foreslås det benytte denne besparelse til indkøb af 10-15 digitale ure. Udføres af bestyrelsen såfremt forslaget vedtages. 
9.2 : Forslag om fast ungdomsbudget, som fastsættes hvert år ved delegeret møde. Der udpeges samtidig én eller flere ungdomsansvarlige som har til ansvar at råde over pengene og beslutte i hvilken grad de skal benyttes til turneringer, PR, støtte til rejser osv. Budgettet vil være gældende for det kommende år. Dvs. delegeret møde i 2020 beslutter et budget for 2021.
      Forslaget kan finansieres da det ikke længere forventes at KGOK har brug for lokaletilskud fra DGF.

Punkt 9.3-9.5 er beskrevet mere detaljeret i dette dokument: Forslag Delegeret Møde 2020  

9.3 : Omskrivning af "turneringsreglerne" - Motivation: Turneringsreglerne bærer præg af at være skrevet i en længst svunden tid, hvor der så er sat forskellige ændringer ind hen er vejen. Dette gør at turneringsreglerne er meget vanskelige at læse uden at man kender traditionen, og det er ikke nemt at udvikle go i Danmark med så utidssvarende regler. 

9.4 : Ungdomsarbejdet, Nye turneringer - De sidste år har Lars afholdt ungdomsmesterskaber, men for at styrke ungdomsarbejdet bør disse turneringer lægges i mere faste rammer. Derfor foreslåes nye turneringer oprettet, der kan gå på omgang mellem klubberne:

9.5 : Rejsesponser - Tidligere fik DGF dækket sine rejseudgifter via sponsorater med Fuji, Hundai, Samsun, som Verdensforbundet havde lavet. Disse sponsorater er nu faldet bort, og en temmelig stor del af DGF’s penge går til at deltage i internationale turneringer.

9.6 : Landsdækkende 2021 Go Projekt. Se dette dokument udarbejdet af Henrik Falk Go Projekt 2021