Vedtægter

Nærværende vedtægter for Dansk Go Forbund er baseret på de oprindelige vedtægter fra den stiftende delegeretmøde 13. December 1981, med de ændringer der er blevet foretaget på senere delegeretmøder og generalforsamlinger Disse ændringer træder i kraft 11. Maj 2024

1. Foreningens formål og virke Foreningens formål er:

 •  at fremme gospillets udbredelse i Danmark
 •  At være bindeled mellem danske go-klubber og spillere
 •  At repræsentere dansk go indad til og udad til - Herunder støtte international udbredelse af gospillet for alle

  Disse formål søges især opnået ved

 • at være medlem af europæiske og internationale forbund som er forenelige med Dansk Go Forbunds øvrige formål og virke
 • at være medlem af The International Go Federation (IGF) - at være medlem af European Go Federation (EGF)
 • at være medlem af Danmarks Tankesports-Forbund (DTF)
 •  at afholde et årligt DM-stævne - at sikre dansk deltagelse i internationale Go turneringer hvor Danmark repræsenteres.
 • arbejde for og bakke op om ideer, der kan medvirke til udbredelsen af Gospillet i Danmark. 

2. Generalforsamlingen

 • Generalforsamlingen er forbundets højeste myndighed.
  Generalforsamlingen afholdes ordinært hvert år under DM-stævnet, og indkaldes i forbindelse med indbydelsen til dette.

 • Adgang til generelforsamlingen og ret til at deltage i dettes forhandlinger har enhver, der er registret i forbundet gennem en klub eller ved personligt medlemsskab.
  Stemmeret indehaves af alle aktive medlemmer, hvis medlemskab ej er i restance.

 • Stemmeret udøves ved: Personligt fremmøde på generalforsamlingen eller via fuldmagt til en deltager ved generalforsamlingen

 • Den ordinære generalforsamling har følgende faste punkter på dagsordenen:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Forslag til vedtægtsændringer
  5. Forslag til ændringer af DM turneringsregler
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor og suppleant
  9. Evt. 

 • Ekstraordinær generalforsamlingen afholdes når bestyrelsen, eller 1/3 af medlemmerne kræver det.
  Indkaldelse, ledsaget af forslag til dagsorden, udsendes med mindst 14 dages varsel.
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes ved en lokation og på et tidspunkt som er passende for majoriteten af de aktive medlemmer.

 • Ændringer i forbundets vedtægter kan ske på en generalforsamling når forslaget opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
  Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge skriftligt og offentliggøres 2 uger inden afholdelsen af generalforsamlingen.

3. Bestyrelsen

 • Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær, ungdomsansvarlig og evt. 1 menigt bestyrelsesmedlem.
  Alle poster vælges særskilt.
  Hvis et Bestyrelsesmedlem fratræder i utide, supplerer bestyrelsen sig selv.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
  Bestyrelsen varetager den daglige drift af forbundet under ansvar overfor generalforsamlingen.
  Bestyrelsen er forpligtet til at videregive beslutninger og informationer til medlemsklubberne og de personlige medlemmer. 

 • Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og ét øvrigt bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

 • Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

4. Medlemsskab

 • Enhver go-klub med spillested i Danmark kan blive medlem af forbundet, såfremt klubbens vedtægter er i overenstemmelse med Dansk Go Forbunds formål og virke.

 • En medlemsklub er forpligtiget til at betale ordinært kontingent til Dansk Go Forbund for alle klubbens aktive medlemmer. Disse medlemmer betegnes som 'Klubmedlemmer'

 • Enhver enkeltperson kan blive medlem af forbundet ved at betale ordinært kontingent. Dette betegnes som 'Personligt medlemskab'

 • Klubmedlemsskab og personligt medlemskab anses som ligeværdigt og indebærer samme rettigheder.

 • Kontingent fastsættes hvert år ved den ordinære generalforsamling.

 • Klubberne betaler kontingent til DGF jf. de rammer som fastsættes hvert år ved generalforsamlingen.
  Ved betalingen fremsendes medlemsliste til DGFs Kasserer.
  Såfremt en klub ved årets andet kvartal er i restance vedr. kontingentbetaling for tidligere år , tilsendes klubbens formand en rykker med minimum 14 dages frist.
  Såfremt betalingen stadig ikke forefinder, kan klubben ekskluderes fra DGF indtil ovenstående er bragt i orden 

5. Opløsning

 • Til opløsning af forbundet kræver et flertal på 4/5 af de afgivne stemmer på en generalforsamling hvor opløsningen har været optaget på den udsendte dagsorden, med minimum 14 dages varsel.