Vedtægter

 

§1 Formål.
Dansk Go Forbunds formål er:
- at virke for gospillets udbredelse i Danmark
- At være bindeled mellem danske go-klubber og spillere
- At repræsenterer dansk go indad til og udad til
- Her under opfordre til international udbredelse af gospillet uanset race, nationalitet og religion.

§2 Virkemidler.
Disse formål søges især opnået ved
- at være medlem af The International Go Federation (IGF)
- at være medlem af European Go Federation (EGF)
- at være medlem af Danmarks Tankesports-Forbund (DTF)
- at afholde et årligt DM-stævne
- at udarbejde og ajourfører en liste over gospillere i Danmark.
- arbejde for og bakke op om ideer, der kan medvirke til udbredelsen af Gospillet i Danmark.

§3 Medlemmer.
Enhver go-klub med spillested i Danmark kan blive medlem af forbundet.
Alle klubmedlemmer skal tilmeldes Forbundet.
Såfremt et medlem er medlem i flere klubber bestemmer dette medlem selv
gennem hvilken klub vedkommende tilmeldes Dansk Go Forbund.
Som personligt medlem kan optages enhver der ikke er tilmeldt forbundet
gennem en klub.

§4 Delegeretmødet.
Delegeretmødet er forbundets højeste myndighed.
Delegeretmødet afholdes ordinært hvert år under DM-stævnet, og indkaldes i forbindelse med indbydelsen til dette.

Adgang til delegeretmødet og ret til at deltage i dettes forhandlinger har enhver, der er registret i forbundet gennem en klub eller personligt.
Stemmeret indehaves af alle medlemmer, der er registret ved sidste
afregningsdato for kontingent.

Stemmeret udøves ved:
Personligt fremmøde på delegeretmødet eller via fuldmagt til en deltager ved delegeretmødet.
Det ordinære delegeretmøde har følgende faste punkter på dagsordnen:

Valg af diregent
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Foreslag til vedtægtsændringer
Foreslag til ændringer af reglement for DM
Valg af arrangerende klubber til næste DM-stænvne
Valg af formand
Valg af øvrig bestyrelse
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt.

Ekstraordinært delegeretmøde afholdes når bestyrelsen, 1/3 af repræsentantskabet eller 1/3 af antallet af stemmerne kræver det. Indkaldelse, ledsaget af forslag til dagsorden, udsendes med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinært delegeretmøde kan afholdes ved enhver DGF-turnering samt en søndag kl.13 i Odense

§5 Bestyrelsen.
Valgbar til bestyrelsen er enhver, der er registret i forbundet gennem en klub eller personligt.

Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær, ungdomsansvarlig og evt. 1 menigt bestyrelsesmedlem. Alle poster vælges særskilt. Hvis et Bestyrelsesmedlem fratræder i utide, supplerer bestyrelsen sig selv.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen varetager den daglige drift af forbundet under ansvar overfor delegeretmødet.
Bestyrelsen er forpligtet til at videregive beslutninger og informationer til medlemsklubberne og de personlige medlemmer.

§6 Kontingent
Klubberne betaler kontingent til DGF jf. de rammer som fastsættes hvert år ved delegeret møde. Ved betalingen fremsendes medlemsliste til DGFs Kasserer. Såfremt en klub ved årets andet kvartal er i restance vedr. kontingentbetaling for tidligere år , tilsendes klubbens formand en rykker med 14 dages frist. Såfremt betalingen stadig ikke forefinder, kan klubben ekskluderes fra DGF indtil ovenstående er bragt i orden.

§7 Vedtægtsændringer
Ændringer i forbundets vedtægter kan ske på et delegeretmøde, når forslaget opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge skriftligt og offentliggøres 2 uger inden starten på den turnering, hvor der skal afholdes delegeretmøde. (Afholdes der ingen turnering, skal forslaget til vedtægtsændringer udsendes sammen med indkaldelsen til delegeretmødet)

§8 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og ét øvrigt bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

§9 Opløsning
Til opløsning af forbundet kræver et flertal på 4/5 af de afgivne stemmer på et delegeretmøde, hvor opløsningen har været optaget på den udsendte dagsorden, jvf punkt 4.

§10
Nærværende vedtægter for Dansk Go Forbund er baseret på de oprindelige vedtægter fra den stiftende delegeretmøde 13. December 1981, med de ændringer der er blevet foretaget på senere delegeretmøder.

Disse ændringer træder i kraft 23. oktober 2021.